نقشه تعاملی CETV – فرصت ها، استفاده
نقشه تعاملی CETV – نقشه ای از پوشش تلویزیون دیجیتال زمینی، در مورد چیست و چرا به آن نیاز است. برای دریافت سیگنال تلویزیون، آنتن کاربر باید به
تلویزیون دیجیتال.