Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Mae llawer o berchnogion dyfeisiau teledu modern yn wynebu problemau pan nad yw’r teledu yn cysylltu â’r rhwydwaith Wi-Fi. Heb gefnogaeth y swyddogaeth hon, mae manteision teledu clyfar modern yn cael eu colli. Er mwyn dychwelyd i berfformiad llawn, mae angen i chi wybod pa fesurau y mae angen i chi eu cymryd.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Pam efallai na fydd y teledu yn gweld y rhwydwaith dros Wi-Fi – beth ddylid ei wneud yn gyntaf

Mae’r broblem pan nad yw’r teledu clyfar yn cysylltu â wi-fi yn eithaf cyffredin. Os bydd sefyllfa o’r fath yn codi, yna ni all y defnyddiwr gysylltu â’r Rhyngrwyd, manteisio ar holl nodweddion y swyddogaeth glyfar. Mae yna nifer o brif resymau pam mae cysylltiad diwifr gan ddefnyddio’r modiwl wi-fi adeiledig yn dod yn amhosibl. Mae gweithgynhyrchwyr mewn modelau teledu newydd wedi darparu ar gyfer presenoldeb y rhyngwyneb hwn. Fodd bynnag, gall ddigwydd nad yw’r teledu yn cysylltu â’r Rhyngrwyd trwy rwydwaith diwifr. Mae’n bwysig delio â’r broblem cyn gynted â phosibl er mwyn adfer ymarferoldeb a manteisio’n llawn ar alluoedd adloniant ac adloniant y teledu. Os nad yw’r teledu yn cysylltu â’r Rhyngrwyd diwifr, yna i ddechrau mae sawl ffordd o ddatrys y broblem:

 1. Trowch y teledu i ffwrdd ac yna trowch ef ymlaen eto .
 2. Ailgychwyn y llwybrydd .Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad
 3. Cysylltwch â llaw . I wneud hyn, yn y paramedrau cysylltiad yn y ddewislen, mae angen i chi ddewis y modd gosod â llaw. Yna nodwch unrhyw gyfeiriad IP sy’n cyfateb i’r ystod leol. Yr enghraifft fwyaf cyffredin yw 255.255.255.0. Ar ôl hynny, yn y llinell “Porth”, bydd angen i chi nodi cyfeiriad IP y llwybrydd, a ddefnyddir yn uniongyrchol i fynd i mewn i’r gosodiadau.

Mae’r fwydlen yn edrych rhywbeth fel hyn:
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiadGellir gwirio mwgwd yr is-rwydwaith a’r porth gan ddefnyddio cyfrifiadur. Ffordd arall o ddatrys y broblem yw datrys gwallau gweinydd DNS. Defnyddir ar gyfer setiau teledu a weithgynhyrchir o dan frand Samsung. Dewisir cyfeiriadau addas, sydd wedyn yn cael eu nodi yn y maes priodol. Weithiau mae’r datgysylltiad yn cael ei achosi gan fethiant y modiwl diwifr. Gallwch chi gywiro’r broblem trwy ddefnyddio dull cysylltiad diwifr gwahanol. Gallwch geisio cysylltu gan ddefnyddio WPS. Mae’r dechnoleg hon yn caniatáu ichi actifadu’r modd cysylltiad cyflym. Mae angen i chi chwilio amdano yn y gosodiadau teledu. Y cam nesaf yw actifadu’r modd cysylltu a ddewiswyd yn uniongyrchol ar y llwybrydd ei hun. Un o’r technegau datrys problemau symlaf yw ailosod pob gosodiad (rholio’n ôl i osodiadau ffatri). Er mwyn cyflawni’r weithred hon,bydd angen i chi fynd i’r ddewislen gosodiadau, dewiswch yno eitem sy’n ymwneud â gosodiadau neu ddiagnosteg (yn dibynnu ar y gwneuthurwr). Dylid cofio, pan fyddwch chi’n dewis yr opsiwn i ailosod i osodiadau ffatri, bydd y teledu yn dychwelyd nid yn unig y gosodiadau rhwydwaith safonol (mwyaf sylfaenol), ond hefyd y gosodiadau llun, sain ac arbed ynni. Ni fydd newidiadau personol a wneir gan berchnogion Teledu Clyfar yn cael eu cadw.

Pwysig! Cyn ailosod y gosodiadau, argymhellir ailysgrifennu gwerthoedd y prif baramedrau nad ydynt yn gysylltiedig â’r Rhyngrwyd.

Enghraifft o dudalen ddewislen ar sgrin deledu:
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiadMae yna hefyd nifer o resymau technegol pam mae’r ddyfais yn stopio cysylltu â diwifr. Gallai hyn fod oherwydd llwybrydd nad yw’n gweithio. Mae yna opsiwn arall hefyd – signal gwan o’r llwybrydd. Yn yr achos hwn, argymhellir gosod pob un o’r dyfeisiau yn agosach at y teledu. Os yn bosibl, gosodwch y llwybrydd a’r llwybrydd fel nad oes unrhyw wrthrychau neu waliau eraill yn eu llwybr. Yna bydd ansawdd y signal a’r derbyniad yn cael eu gwella. Mewn 90% o achosion, mae’r broblem yn diflannu ar ôl hynny.

Pwysig! Os oes posibilrwydd o’r fath, yna mae’n well gosod y pwynt mynediad ar safle uchel. Yna ni fydd y signal yn cael ei dawelu.

Os ydych chi’n cael anhawster cysylltu â rhwydwaith diwifr neu ei ddatgysylltu yn ddiweddarach, efallai mai gosodiadau llwybrydd anghywir sy’n gyfrifol am hyn. I newid, mae angen i chi fynd i mewn i banel rheoli’r ddyfais hon. Yna darganfyddwch ynddo dab o’r enw “DHCP”. Ar ôl hynny, mae angen i chi wirio a yw’r gweinydd o’r un enw wedi’i droi ymlaen (dylai fod marc siec o’i flaen). Os nad oes cysylltiad, mae angen i chi nodi’r cynnwys, ac yna gwirio am weithrediad cywir. Ar ôl hynny, mae arbed yn cael ei berfformio. Bydd troi ymlaen dilynol yn cysylltu’r llwybrydd â’r teledu yn awtomatig. Bydd y defnyddiwr yn gallu defnyddio’r holl swyddogaethau a chael mynediad i’r Rhyngrwyd gan ddefnyddio Teledu Clyfar. Argymhelliad rhif 2: mae angen i chi wirio’r tab “Diogelwch” yn y ddewislen dyfais (llwybrydd). Nodwedd: os yw hidlo cyfeiriad MAC cleient wedi’i alluogi, yna mae’n rhaid ei analluogi. Ar gyfer dyfeisiau gan weithgynhyrchwyr o’r fathfel ASUS, TP-Link, D-Link, Huawei, y nodwedd yw’r gallu i ychwanegu cyfeiriad MAC at y rhestr wen. Y fantais yw na fydd yr holl ddyfeisiau sydd wedi’u cynnwys yn y rhestr hon yn cael eu rhwystro gan y llwybrydd ar y pŵer i fyny dilynol. Mae hyn yn golygu na fydd y teledu bellach yn torri cysylltiadau â wifi. Gan ddefnyddio’r llwybrydd TP-Link fel enghraifft, mae’n edrych fel hyn:
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiadFfordd arall o ddatrys y broblem yw diweddaru cadarnwedd y teledu (mae’n bwysig ystyried model y ddyfais yma). Mae angen diweddariadau rheolaidd ac amserol ar y feddalwedd adeiledig ar gyfer Teledu Clyfar modern. Os na wneir hyn, yna gall gwahanol fathau o wallau ymddangos, a bydd un ohonynt yn datgysylltu o gysylltiad diwifr y teledu ei hun.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Os nad yw’r teledu yn cysylltu â’r llwybrydd wi-fi, yna yn gyntaf oll, argymhellir gwirio’r cysylltiad Rhyngrwyd, yna edrychwch ar y firmware a dim ond wedyn edrychwch am opsiynau posibl eraill ar gyfer y broblem.

Mae angen cymryd i ystyriaeth un nodwedd bwysicach – gall gwallau yng ngweithrediad y meddalwedd gronni’n raddol. O ganlyniad, mae defnyddwyr Teledu Clyfar yn cael anawsterau wrth ddefnyddio’r dechnoleg, gan gynnwys datgysylltu o gyfathrebu diwifr. Rhaid ystyried brand y set deledu hefyd. Mae hyn oherwydd y ffaith bod diweddariadau firmware a newidiadau technegol eraill yn cael eu gwneud iddynt mewn gwahanol ffyrdd. Gall y dulliau fod fel a ganlyn:

 • Defnyddio rhwydwaith diwifr gwahanol.
 • Trwy gebl Rhyngrwyd.
 • Defnyddio gyriannau allanol (gyriant caled neu yriant fflach).

Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiadOs nad yw WiFi ar Smart TV yn gweithio, yna defnyddir gweddill yr opsiynau uchod ar gyfer lawrlwytho’r fersiwn meddalwedd newydd wedi hynny, pan nad yw ailgychwyn y dyfeisiau’n helpu. Mae manylion sut i weithio i’w gweld yn y ddewislen teledu (gall y rhain fod yn adrannau “Help”, “Cymorth” neu “Canolfan Gymorth”). Mae gwahaniaethau’n dibynnu ar wneuthuriad a model eich teledu. Mae’r fersiynau meddalwedd cyfredol a newydd hefyd wedi’u nodi ar y sgrin yn adran gyfatebol y ddewislen.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Wrth weithio ar ddiweddariadau, cofiwch na allwch ddiffodd dyfeisiau. Os caiff y cysylltiad ei dorri, ni fydd y diweddariad yn gyflawn. Gall gwallau ychwanegol ddigwydd hefyd sy’n effeithio’n negyddol ar weithrediad y teledu. Nid yw’n cael ei argymell ychwaith i ddefnyddio firmware trydydd parti. Os byddwch yn eu gosod, gallwch golli’r gwasanaeth gwarant ar gyfer Teledu Clyfar.

Ffordd arall o gael gwared ar y broblem yw disodli’r addasydd diwifr gydag un allanol. Wrth ddewis y dull hwn, mae angen i chi gymryd i ystyriaeth na fydd yn gweithio os yw’r modiwl radio allan o drefn. Gallwch geisio cysylltu dyfais allanol, oherwydd yn yr achos hwn gall y gwallau ddiflannu. Mae’n dechrau gweithio’n syth ar ôl cysylltu â theledu. Rhaid defnyddio’r porth USB at y diben hwn. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwch yn gallu datrys y mater cysylltiad trwy ddefnyddio un o’r dulliau a restrir. Os nad yw’r cysylltiad yn ymddangos, yna mae angen i chi gysylltu â’r gweithdy.

Ni fydd Android TV yn cysylltu â WiFi – rhesymau ac atebion

Mae’r sefyllfa pan fydd y defnyddiwr, wrth droi’r ddyfais ymlaen ar Android, yn gweld arysgrif nad oes cysylltiad Rhyngrwyd, yn codi’n eithaf aml. Dyna pam mae llawer eisoes yn gwybod y rhesymau a’r atebion. Felly yn fwyaf aml gall y broblem hon fod yn gysylltiedig â gwaith ar ochr y darparwr. Atebion, os nad oes gan yr ISP unrhyw broblemau:

 1. Ailgychwyn y llwybrydd.
 2. Ailgychwyn y llwybrydd.
 3. Gwirio’r holl gysylltiadau sydd ar gael.
 4. Gwirio’r holl wifrau a cheblau am gysylltiad â’r allfa a chywirdeb strwythurol.

Mae angen i chi hefyd ddatgysylltu ac ailgysylltu’ch cysylltiad rhyngrwyd.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Ni fydd Tizen OS yn cysylltu â WiFi – rhesymau ac atebion

Gallai’r achos sylfaenol fod yn glitch meddalwedd. Er mwyn ei drwsio, bydd angen i chi hefyd ailgychwyn pob dyfais. Os na fydd hyn yn helpu, yna bydd angen diweddariad. Gellir gwneud hyn yn y ddewislen teledu.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Ni fydd Apple TV yn cysylltu â WiFi – rhesymau ac atebion

Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad Os na fydd Apple TV yn cysylltu â Wi-Fi cartref, gallai’r canlynol fod yn achosi’r broblem:

 1. Gwnaethpwyd gwall wrth fewnbynnu’r cyfrinair yn y brif ddewislen.
 2. Ar gyfer pob cysylltiad a wneir, mae angen proses adnabod (cyflwynir gofynion yn uniongyrchol gan ddarparwyr Rhyngrwyd).
 3. Mae’r blwch pen set wedi’i gysylltu â rhwydwaith cyhoeddus, ac o ganlyniad, ni all gael mynediad i’r gweinyddwyr y mae Apple TV yn eu darparu.

Nid yw’n anodd dileu’r holl broblemau a restrir. I wneud hyn, mae angen i chi ddarganfod beth yn union sy’n ymyrryd â’r cysylltiad. Os yw’r broblem yn y cyfrinair, yna mae’n ddigon i ail-fynd i mewn a gwirio’r cymeriadau cyn clicio ar gadarnhad.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Pwysig! Os bydd dyfeisiau eraill gan y gwneuthurwr hwn yn cysylltu â chysylltiad diwifr ac yn gweithio’n sefydlog ar y Rhyngrwyd, dylech ffurfweddu’r blwch pen set gan ddefnyddio’r paramedrau sy’n cael eu harddangos ar y ffôn clyfar neu lechen. Er enghraifft, os nad yw gliniadur yn cysylltu â’r teledu trwy wifi, yn gyntaf mae angen i chi wirio gweithrediad pob un o’r elfennau yn y system yn olynol.

Problemau ar y teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol

Ni fydd LG TV yn cysylltu â rhwydwaith Wi Fi

Os nad yw’r LG TV yn cysylltu â wifi, yna bydd angen i chi gymryd y camau canlynol: ewch i’r brif ddewislen, ohono ewch i’r adran gyda gosodiadau. Yna newidiwch i’r tab a’r themâu a gefnogir gan ddyfais i ddod o hyd i’r wybodaeth am y cynnyrch sydd ei hangen arnoch chi. Yno, bydd angen i chi wirio a yw’r wybodaeth am gyfeiriad MAC y Teledu Clyfar yn cael ei harddangos yn gywir. Yn aml dyma’r rheswm pam nad yw LG TV yn cysylltu â’r Rhyngrwyd neu’r llwybrydd. Nid yw LG TV yn cysylltu â wifi – atgyweirio Smart TV LV nad yw’n gweld y rhwydwaith: https://youtu.be/TT0fQoJwzV0

Nid yw Dexp TV yn gweld y rhwydwaith diwifr

Os nad yw’r teledu Dexp yn cysylltu â Wi-Fi, ond bod cyflwr y gwifrau a’r llwybrydd yn normal, yna bydd angen i chi gyflawni’r camau canlynol ym mhrif ddewislen Smart TV:

 1. Dewiswch eitem rhwydwaith diwifr.
 2. Rhowch y cyfrinair yn y ffenestr sy’n agor (gwiriwch ef a’i gofio ar y ddyfais).
 3. Ewch i’r gosodiadau (dewislen teledu clyfar).
 4. Cliciwch ar yr adran Rhwydwaith neu Rhyngrwyd a Wi-Fi.
 5. Trowch Wi-Fi ymlaen (os yw eisoes yn weithredol, trowch ef i ffwrdd ac ymlaen eto).
 6. Ewch i’r is-ddewislen “Ychwanegu rhwydwaith”.
 7. Arhoswch am rwydweithiau gweithredol (bydd y rhestr o opsiynau sydd ar gael yn ymddangos yn awtomatig).

Yna bydd angen i chi ddewis enw eich rhwydwaith diwifr o’r rhestr. Ar ôl hynny, bydd angen i chi nodi’r cyfrinair yn y ffordd safonol a’i gofio. Cyn cadarnhau, rhaid i chi sicrhau nad oes unrhyw wallau, oherwydd y tro nesaf y byddwch chi’n cysylltu’r ddyfais yn cael ei arwain gan y wybodaeth a gyflwynir ac a arbedwyd yn y ddewislen. Dylid cofio y gellir lleoli’r teledu ymhell o’r llwybrydd. Am y rheswm hwn, gall problemau cysylltu ddigwydd hefyd. Mae egwyliau aml yn aml yn gysylltiedig yn union â’r ffaith bod ffynhonnell cyfathrebu diwifr, er enghraifft, yn yr ystafell nesaf. O ganlyniad, mae’n bosibl y bydd y defnyddiwr Teledu Clyfar yn profi arafu’r llun a’r ddelwedd.

Argymhellir ystyried paramedrau o’r fath fel y pellter o’r llwybrydd a thrwch y waliau yn yr ystafell wrth osod y teledu.

Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Ni fydd BBK TV yn cysylltu â wifi

Os nad yw’r teledu BBK yn cysylltu â’r rhwydwaith wifi, yna gallwch chi roi cynnig ar y dull gan ddefnyddio WPS. Mae’n addas os oes gan y defnyddiwr fewngofnod awdurdodi a chyfrinair ar y llwybrydd (nid yw pob model yn cefnogi’r dechnoleg hon). Yna bydd angen i chi berfformio cyfres o gamau gweithredu: dal i lawr a dal (hyd at 10 eiliad) y botwm WPS. O ganlyniad, dylai’r dangosydd cyfatebol oleuo. Ar ôl hynny, gallwch chi actifadu’r dechnoleg yn uniongyrchol ar y teledu. I ddechrau, mae angen i chi aros i’r dyfeisiau gysoni. Weithiau mae angen y WPS-PIN yn ychwanegol. Gellir ei weld yn rhyngwyneb y llwybrydd a ddefnyddir.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Nid yw Sony TV yn gweld y cysylltiad diwifr

Os na fydd y teledu Sony yn cysylltu â wifi, bydd angen i chi wirio perthnasedd y paramedrau amser a dyddiad gosod. Yna (os yw popeth yn gywir), argymhellir diffodd diweddariadau awtomatig. Yna mae angen i chi ddychwelyd i’r brif ddewislen a diffodd y teledu gan ddefnyddio’r teclyn rheoli o bell. Yna trowch ef ymlaen eto ar ôl 2-3 munud.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Ni fydd Samsung TV yn cysylltu â wi-fi

Pan na all Smart TV o Samsung gysylltu â’r rhwydwaith diwifr, mae angen i chi fynd i’r adran “Cymorth” yn y brif ddewislen.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiadYno, dewiswch yr eitem “Cysylltwch â Samsung”, pwyswch y saeth “I lawr” a “MAC Di-wifr”. Yna rhowch y data, ei wirio a’i gadw.
Nid yw setiau teledu gan weithgynhyrchwyr gwahanol yn cysylltu â Wi-Fi: rhesymau, datrysiad

Nid yw Xiaomi TV yn gweld y rhwydwaith

Os nad yw’r Xiaomi TV yn cysylltu â’r rhwydwaith Wi-Fi, neu os oes datgysylltiadau aml, argymhellir datgysylltu’r ddyfais yn llwyr am 3-4 munud. Yna ail-alluogi, ewch i’r adran prif ddewislen Wi-Fi, gwirio dilysrwydd y cyfrinair a gofnodwyd a mewngofnodi. Os nad oes cysylltiad, bydd angen i chi hefyd edrych ar osodiadau’r llwybrydd a ddefnyddir.Dylid rhoi’r prif sylw i’r pwynt ynghylch gwahardd cyfeiriad cerdyn rhwydwaith y teledu. Os gosodir y gwaharddiad, bydd angen i chi ychwanegu’r cyfeiriad at y “Rhestr Gwyn”. At y diben hwn, mae angen i chi fynd i osodiadau’r llwybrydd yn y ddewislen “Rheoli mynediad” neu “hidlo MAC”, yn dibynnu ar y model, gan ddefnyddio ei gyfeiriad IP. Mae hefyd yn digwydd nad yw’r dulliau uchod yn helpu ac ni all y teledu gysylltu â’r rhwydwaith diwifr. Yn yr achos hwn, argymhellir defnyddio’r dull o ddisodli’r cyfeiriad gweinydd DNS.I wneud hyn, bydd yn rhaid i’r defnyddiwr fynd i’r ddewislen “Settings”, yna i’r adran o’r enw “Gosodiadau rhwydwaith”. Yno, bydd angen i chi ddewis yr opsiwn “Gosodiadau Wi-Fi”, dewiswch yr un cyfredol o’r pwyntiau cysylltu arfaethedig. Ewch i’r eitem “Gosodiadau DNS” (fel arfer ar waelod yr adran hon). Yna yn y llinell “cyfeiriad DNS” bydd angen i chi nodi 8.8.8.8 neu 8.8.4.4, yn ogystal â 208.67.222.222 neu 208.67.220.220. I gwblhau, bydd angen i chi glicio ar y botwm “Cadw”. Nid yw teledu clyfar yn cysylltu â’r Rhyngrwyd trwy Wi-Fi – pam nad yw’r teledu yn gweld y rhwydwaith a beth i’w wneud i ddileu’r achos: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problemau pan nad yw setiau teledu o frandiau enwog yn cysylltu â wifi yn aml yn codi ymhlith defnyddwyr … Bydd y dulliau a restrir yn eich helpu i adfer mynediad i’ch hoff wasanaethau yn gyflym heb fynd i weithdai a chanolfannau gwasanaeth.a elwir yn “Gosodiadau Rhwydwaith”. Yno, bydd angen i chi ddewis yr opsiwn “Gosodiadau Wi-Fi”, dewiswch yr un cyfredol o’r pwyntiau cysylltu arfaethedig. Ewch i’r eitem “Gosodiadau DNS” (fel arfer ar waelod yr adran hon). Yna yn y llinell “cyfeiriad DNS” bydd angen i chi nodi 8.8.8.8 neu 8.8.4.4, yn ogystal â 208.67.222.222 neu 208.67.220.220. I gwblhau, bydd angen i chi glicio ar y botwm “Cadw”. Nid yw teledu clyfar yn cysylltu â’r Rhyngrwyd trwy Wi-Fi – pam nad yw’r teledu yn gweld y rhwydwaith a beth i’w wneud i ddileu’r achos: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problemau pan nad yw setiau teledu o frandiau enwog yn cysylltu â wifi yn aml yn codi ymhlith defnyddwyr … Bydd y dulliau a restrir yn eich helpu i adfer mynediad i’ch hoff wasanaethau yn gyflym heb fynd i weithdai a chanolfannau gwasanaeth.a elwir yn “Gosodiadau Rhwydwaith”. Yno, bydd angen i chi ddewis yr opsiwn “Gosodiadau Wi-Fi”, dewiswch yr un cyfredol o’r pwyntiau cysylltu arfaethedig. Ewch i’r eitem “Gosodiadau DNS” (fel arfer ar waelod yr adran hon). Yna yn y llinell “cyfeiriad DNS” bydd angen i chi nodi 8.8.8.8 neu 8.8.4.4, yn ogystal â 208.67.222.222 neu 208.67.220.220. I gwblhau, bydd angen i chi glicio ar y botwm “Cadw”. Nid yw teledu clyfar yn cysylltu â’r Rhyngrwyd trwy Wi-Fi – pam nad yw’r teledu yn gweld y rhwydwaith a beth i’w wneud i ddileu’r achos: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problemau pan nad yw setiau teledu o frandiau enwog yn cysylltu â wifi yn aml yn codi ymhlith defnyddwyr … Bydd y dulliau a restrir yn eich helpu i adfer mynediad i’ch hoff wasanaethau yn gyflym heb fynd i weithdai a chanolfannau gwasanaeth.dewiswch yr un cyfredol o’r pwyntiau cysylltu a awgrymir. Ewch i’r eitem “Gosodiadau DNS” (fel arfer ar waelod yr adran hon). Yna yn y llinell “cyfeiriad DNS” bydd angen i chi nodi 8.8.8.8 neu 8.8.4.4, yn ogystal â 208.67.222.222 neu 208.67.220.220. I gwblhau, bydd angen i chi glicio ar y botwm “Cadw”. Nid yw teledu clyfar yn cysylltu â’r Rhyngrwyd trwy Wi-Fi – pam nad yw’r teledu yn gweld y rhwydwaith a beth i’w wneud i ddileu’r achos: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problemau pan nad yw setiau teledu o frandiau enwog yn cysylltu â wifi yn aml yn codi ymhlith defnyddwyr … Bydd y dulliau a restrir yn eich helpu i adfer mynediad i’ch hoff wasanaethau yn gyflym heb fynd i weithdai a chanolfannau gwasanaeth.dewiswch yr un cyfredol o’r pwyntiau cysylltu a awgrymir. Ewch i’r eitem “Gosodiadau DNS” (fel arfer ar waelod yr adran hon). Yna yn y llinell “cyfeiriad DNS” bydd angen i chi nodi 8.8.8.8 neu 8.8.4.4, yn ogystal â 208.67.222.222 neu 208.67.220.220. I gwblhau, bydd angen i chi glicio ar y botwm “Cadw”. Nid yw teledu clyfar yn cysylltu â’r Rhyngrwyd trwy Wi-Fi – pam nad yw’r teledu yn gweld y rhwydwaith a beth i’w wneud i ddileu’r achos: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problemau pan nad yw setiau teledu o frandiau enwog yn cysylltu â wifi yn aml yn codi ymhlith defnyddwyr … Bydd y dulliau a restrir yn eich helpu i adfer mynediad i’ch hoff wasanaethau yn gyflym heb fynd i weithdai a chanolfannau gwasanaeth.222 neu 208.67.220.220. I gwblhau, bydd angen i chi glicio ar y botwm “Cadw”. Nid yw teledu clyfar yn cysylltu â’r Rhyngrwyd trwy Wi-Fi – pam nad yw’r teledu yn gweld y rhwydwaith a beth i’w wneud i ddileu’r achos: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problemau pan nad yw setiau teledu o frandiau enwog yn cysylltu â wifi yn aml yn codi ymhlith defnyddwyr … Bydd y dulliau a restrir yn eich helpu i adfer mynediad i’ch hoff wasanaethau yn gyflym heb fynd i weithdai a chanolfannau gwasanaeth.222 neu 208.67.220.220. I gwblhau, bydd angen i chi glicio ar y botwm “Cadw”. Nid yw teledu clyfar yn cysylltu â’r Rhyngrwyd trwy Wi-Fi – pam nad yw’r teledu yn gweld y rhwydwaith a beth i’w wneud i ddileu’r achos: https://youtu.be/1a9u6mez8YI Problemau pan nad yw setiau teledu o frandiau enwog yn cysylltu â wifi yn aml yn codi ymhlith defnyddwyr … Bydd y dulliau a restrir yn eich helpu i adfer mynediad i’ch hoff wasanaethau yn gyflym heb fynd i weithdai a chanolfannau gwasanaeth.Bydd y dulliau a restrir yn eich helpu i adfer mynediad i’ch hoff wasanaethau yn gyflym heb fynd i weithdai a chanolfannau gwasanaeth.Bydd y dulliau a restrir yn eich helpu i adfer mynediad i’ch hoff wasanaethau yn gyflym heb fynd i weithdai a chanolfannau gwasanaeth.

Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: