Atgyweirio theatr gartref – gwnewch hynny eich hun a’r gwasanaethau gorau

Pryd allwch chi fod angen atgyweiriadau theatr gartref a beth ddylech chi ei wneud yn yr achos hwn?
Ar ôl ymgynnull theatr gartref gartref , rydych chi am fwynhau gwylio. Fodd bynnag, nid yw ei waith bob amser yn parhau’n berffaith dros amser. Weithiau daw gwyriadau o weithrediad arferol yn amlwg. Gellir canfod presenoldeb namau gan y symptomau canlynol:

 1. Mae’r trac sain yn cael ansawdd annigonol . Gellir mynegi hyn, er enghraifft, mewn diffyg parhad, ymddangosiad synau diangen, terfynu gwaith.
 2. Problemau yn ymwneud â pharu sain a fideo . Gall hyn fod yn berthnasol i achosion lle mae synau lleferydd ar ei hôl hi o gymharu â digwyddiadau ar y sgrin. Gall problemau o’r fath fod yn gysylltiedig â pharu dyfeisiau’n anghywir.
 3. Weithiau mae diffygion delwedd amlwg ar y sgrin .

Mae ymddangosiad yr arwyddion hyn ac arwyddion tebyg yn arwain at y ffaith bod gwylio ffilmiau a rhaglenni teledu yn gyffyrddus yn dod yn amhosibl. [pennawd id = “atodiad_6615” align = “aligncenter” width = “600”] Mae
Atgyweirio theatr gartref - gwnewch hynny eich hun a'r gwasanaethau gorautheatr gartref yn system gymhleth [/ pennawd]

Pa fath o ddadansoddiadau y gall theatrau cartref eu cael?

Mae system theatr gartref yn gymharol gymhleth. Mae achosion o ddadansoddiadau yn gysylltiedig â rhai elfennau o’r system hon. Yn nodweddiadol, mae problemau’n codi yn yr achosion canlynol:

 1. Nid yw’r system siaradwr yn gweithio’n iawn . Gallai hyn fod yn wir am siaradwyr neu fwyhadur, er enghraifft.
 2. Problemau sy’n gysylltiedig â’r derbynnydd yn cael ei ddefnyddio .
 3. Ymddangosiad problemau sy’n gysylltiedig â derbyn signal teledu .
 4. Diffygion teledu .

Mae hefyd yn bosibl bod y dadansoddiadau yn ddamweiniol. Yn yr achos hwn, mae’n ddigon i ailgychwyn y theatr gartref i’r broblem ddiflannu. [pennawd id = “atodiad_6888” align = “aligncenter” width = “624”] Mae’r
Atgyweirio theatr gartref - gwnewch hynny eich hun a'r gwasanaethau gorauderbynnydd yn aml yn methu [/ pennawd]

Sut mae’n amlygu ei hun yn ymarferol

Wrth weithredu theatr gartref, bydd dadansoddiadau’n amlwg oherwydd ansawdd llun diraddiedig a sain annormal. Gyda signal gwael neu deledu diffygiol, gall fod delwedd aneglur, arafu, camgymhariad signal sain neu fideo. Gall y sain fynd yn aneglur, dod gyda sŵn, neu ddiflannu ar brydiau. Mae ymddangosiad unrhyw fath o droseddau wrth wylio yn arwydd o bresenoldeb camweithio. Rhaid i’r perchennog ymchwilio i’r achos a sicrhau bod yr atgyweiriad yn cael ei wneud.

Pethau i’w gwneud cyn mynd i’r ganolfan wasanaeth i drwsio’ch theatr gartref

Os canfyddir camweithio, rhaid cymryd mesurau i bennu eu hachos. Fodd bynnag, mae’r un mor bwysig cymryd mesurau ataliol yn ystod y llawdriniaeth i atal chwalfa. I wneud hyn, mae angen i chi drin yr offer yn ofalus, glanhau gwlyb yn yr ystafell yn rheolaidd. Argymhellir peidio â defnyddio offer ar y pŵer mwyaf sydd ar gael. Os byddwch chi’n torri’r rheol hon, bydd eich theatr gartref yn gwisgo allan yn gyflymach.

Materion cyffredinol

Fodd bynnag, weithiau, er gwaethaf ymdrechion blaenorol, mae’r theatr yn stopio gweithio’n iawn. Yn yr achos hwn, mae’n bwysig penderfynu beth yn union sy’n ddiffygiol. Yn yr achos hwn, mae angen i chi ganolbwyntio ar natur y broblem a’r tebygolrwydd y bydd yn digwydd. Mae arbenigwyr yn argymell cychwyn trwy wirio ansawdd a dibynadwyedd cysylltiadau â gwifrau. [pennawd id = “atodiad_6620” align = “aligncenter” width = “624”] Atgyweirio theatr gartref - gwnewch hynny eich hun a'r gwasanaethau gorauMewn achos
o broblemau wrth weithredu theatr gartref, rhaid i chi yn gyntaf oll roi sylw i’r ceblau [/ pennawd]

Os oes plant neu anifeiliaid anwes yn y tŷ, mae’r tebygolrwydd o chwalfa o’r fath yn cynyddu’n sylweddol. Mae angen gwirio am ddifrod i’r ceblau, dibynadwyedd y cysylltiad â’r cysylltwyr, yn ogystal â phresenoldeb ocsidiad yn y pwyntiau cyswllt. Dyma’n aml lle mae problemau’n codi wrth weithio gyda theatr gartref.

Os canfyddir gwifrau wedi’u difrodi, bydd angen eu disodli, ac os bydd ocsidiad yn ymddangos, glanhewch y lleoedd hyn gydag alcohol. Er mwyn amddiffyn rhag ymchwyddiadau pŵer damweiniol, bydd yn ddefnyddiol defnyddio cyflenwad pŵer ar wahân. Gyda’i waith o ansawdd gwael, mae defnydd arferol y sinema yn dod yn amhosibl. Mae ei thrwsio yn dasg gymharol anodd ac mae ar gael i’r defnyddwyr hynny sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau priodol. Credir y gellir atgyweirio cyflenwadau pŵer llinol ar eu pennau eu hunain, ond ni all rhai modd switshis wneud hynny. [pennawd id = “atodiad_7094” align = “aligncenter” width = “800”]
Atgyweirio theatr gartref - gwnewch hynny eich hun a'r gwasanaethau gorauGall eich hun atgyweirio uned cyflenwi pŵer llinellol theatr gartref os oes gennych sgiliau penodol [/ pennawd] Os ydych chi’n archwilio ei gylched yn weledol, gallwch asesu a oes rhannau sydd wedi’u difrodi’n amlwg. Os canfyddir hwy, yna gallwch chi ddisodli elfennau tebyg yn annibynnol. Er enghraifft, gall cynhwysydd electrolytig ollwng. Yn yr achos hwn, gellir datrys y broblem trwy roi un debyg yn ei lle.

Wrth ddefnyddio’r dechneg, mae angen gosod firmware newydd yn rheolaidd. I wneud hyn, mae angen i chi fynd i wefan y gwneuthurwr a gwirio a ydyn nhw ar gael. Os ydyn nhw, maen nhw’n cael eu lawrlwytho a’u gosod yn unol â model y caledwedd sy’n cael ei ddefnyddio. Fodd bynnag, weithiau gall meddalwedd newydd gynnwys bygiau sy’n effeithio ar y profiad gwylio.

Er enghraifft, gallai gosod fersiwn newydd ailosod rhai o’r gosodiadau sy’n cael eu defnyddio. Os bydd hyn yn digwydd, yna mae angen i chi geisio treiglo’r newid olaf yn ôl neu aros am fersiwn newydd lle bydd popeth yn sefydlog. Bydd angen cywiro gosodiadau wedi’u torri â llaw. Atgyweirio theatr gartref DIY SAMSUNG ar ôl ymchwydd pŵer: https://youtu.be/qqUvdgKcE7w

Acwsteg

Os yw gwylwyr yn clywed sain o ansawdd gwael, yna mae’r camweithio yn aml yn gysylltiedig â gweithrediad y mwyhadur. Yn allanol, gellir mynegi hyn yn y ffaith bod y sain yn diflannu ar y dechrau, ac ar ôl cyfnod penodol o amser mae’n dychwelyd. Weithiau mae hyn yn digwydd oherwydd presenoldeb rhannau diffygiol yn y gylched. Os daeth y defnyddiwr o hyd iddynt a gwneud un arall yn eu lle, yna bydd y sain yn dod yn gywir eto. Gall y camweithio fod yn gysylltiedig â’r bwlyn addasu. Mae hyn fel arfer oherwydd bod ganddo gysylltiadau gwael. Mae angen eu gwirio, a lle bo angen, eu hail-sodro.
Atgyweirio theatr gartref - gwnewch hynny eich hun a'r gwasanaethau gorauWeithiau mae’n digwydd nad yw un o’r siaradwyr neu’r subwoofer yn gweithio
, tra bod y sain ar y lleill yn parhau i fod yn normal. Yn yr achos hwn, mae angen gwirio’r cysylltiadau a ffonio’r gwifrau cysylltu.

Arwydd yn diflannu

Wrth wylio mewn theatr gartref, daw’r signal fideo a sain o ffynhonnell benodol. Gall fod yn ddysgl ddigidol neu loeren, chwaraewr DVD, neu un o’r gwasanaethau Rhyngrwyd. Yn yr achos hwn, mae angen i chi wirio sut mae’r dyfeisiau cyfatebol yn gweithio. [pennawd id = “atodiad_7095” align = “aligncenter” width = “640”] Gan
Atgyweirio theatr gartref - gwnewch hynny eich hun a'r gwasanaethau gorauganu sglodion y theatr gartref [/ pennawd]

Antena lloeren

Yn yr achos hwn, mae ansawdd y signal yn ddibynnol iawn ar gywirdeb cyfeiriad yr antena. Gall newid oherwydd diffyg dibynadwyedd caewyr, dylanwad tywydd gwael neu resymau eraill. Mae’n bwysig gwirio
aliniad yr antena a’i gywiro os yw wedi torri.
Atgyweirio theatr gartref - gwnewch hynny eich hun a'r gwasanaethau gorau

Cysylltiad diwifr

Os yw’r arddangosfa’n cael ei pherfformio gyda derbyn signal gan ddefnyddio WiFi, yna mae angen i chi wirio ansawdd y cysylltiad diwifr. Gall cysylltiad gwan, er enghraifft, fod yn gysylltiedig â lleoliad anffodus y llwybrydd. Ar gyfer ei arddangos mae’n angenrheidiol darparu’r lled band gofynnol, fel arall bydd arddangosiad y ffilm yn araf neu’n ansawdd isel. [pennawd id = “atodiad_6363” align = “aligncenter” width = “517”]
Atgyweirio theatr gartref - gwnewch hynny eich hun a'r gwasanaethau gorauGosod sinema ddi-wifr [/ pennawd]

Chwaraewr DVD

Yn yr achos hwn, yn gyntaf rhaid i chi lanhau’r lens gyda napcynau arbennig. Mae angen i chi wirio glendid y pennau. Os bydd baw yn cronni arnynt, bydd yn ymyrryd â’r arddangosfa. Yn yr achos hwn, mae angen glanhau.

Delwedd

Wrth wylio, mae’n arbennig o bwysig bod y teledu yn darparu llun o ansawdd uchel. Os yw’r ddelwedd yn mynd yn llwyd ac yn pylu, mae angen i chi wirio’r ceblau cysylltiad yn gyntaf. Os ydyn nhw’n iawn, yna’r rheswm fel arfer yw gwisgo arddangos. Ni allwch ddatrys y broblem hon ar eich pen eich hun, argymhellir cysylltu ag arbenigwr. Yn fwyaf aml, mae dadansoddiadau sgrin yn digwydd oherwydd torri amodau gweithredu. Er enghraifft, gall hyn ddigwydd oherwydd sioc gref neu oherwydd ymchwydd pŵer. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni ellir dileu dadansoddiadau o’r fath ar eu pennau eu hunain. Atgyweirio theatr gartref SONY STR KSL5 (wrth ei droi ymlaen – DIOGELU): https://youtu.be/PbXbgdMspUo

Pa atgyweiriadau theatr gartref y gallwch chi eu gwneud eich hun

Pan fydd eich theatr gartref yn stopio gweithio fel arfer, rydych chi am ddatrys y broblem cyn gynted â phosib. Y ffordd hawsaf yw cysylltu ag arbenigwr i’w atgyweirio. Fodd bynnag, gall eu gwasanaethau fod yn gostus. Felly, yn gyntaf oll, mae angen i chi ddarganfod achos y chwalfa ac, os yn bosibl, gwneud yr atgyweiriad eich hun yn llwyr neu’n rhannol. Gall y defnyddiwr, os oes problemau gyda’r theatr gartref, wneud y canlynol i adfer ei berfformiad:

 1. Lleoli’r man methu trwy adnabod dyfais benodol.
 2. Gwiriwch gyfanrwydd y gwifrau a defnyddioldeb y cysylltiadau.
 3. Sicrhewch fod y ffynhonnell signal yn gweithio’n iawn a chywirwch unrhyw ddiffygion, os o gwbl.
 4. Gwiriwch yn weledol am rannau diffygiol mewn rhai cylchedau. Pe bai’n bosibl dod o hyd i rai wedi’u difrodi, maent yn cael eu disodli gan rai newydd o’r un math ac enwad.

[pennawd id = “atodiad_7091” align = “aligncenter” width = “480”]
Atgyweirio theatr gartref - gwnewch hynny eich hun a'r gwasanaethau gorauBwrdd theatr cartref [/ pennawd] Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r gostyngiad mewn ymarferoldeb yn gysylltiedig â thorri rheolau gweithredu. Os yw’r defnyddiwr yn ceisio cydymffurfio â nhw, yna bydd y tebygolrwydd o orfod gwneud atgyweiriadau yn cael ei leihau’n sylweddol. Fodd bynnag, mewn ymdrech i ddatrys y broblem ar eich pen eich hun, mae’n bwysig cofio bod offer diffygiol yn gwisgo allan yn gyflymach. Gall hefyd arwain at ddadansoddiadau newydd. Felly, os yw’r perchennog yn wynebu problemau na all eu dileu, mae angen cysylltu â gweithwyr proffesiynol i gael atgyweiriadau sy’n gwarantu atgyweiriadau o ansawdd uchel. Atgyweirio theatr gartref DIY PHILIPS HTS5540: https://youtu.be/F9izPscxlHM

Tag pris bras ar gyfer atgyweirio canolfan hamdden

Wrth gysylltu â’r adran wasanaeth, gallwch fod yn sicr y bydd y theatr gartref yn gwbl weithredol. Fodd bynnag, dylid cofio y bydd angen talu gwasanaethau. Mae’r canlynol yn rhestr fras o’u cost:

 1. Y gost o atgyweirio chwaraewr DVD fydd o leiaf 1200 rubles. yn dibynnu ar achos y dadansoddiad.
 2. I drwsio teledu, isafswm cost gwasanaethau fydd 2500 rubles.
 3. Mae atgyweirio’r siaradwyr yn costio rhwng 2200 rubles. Mae’n costio tua’r un peth i atgyweirio subwoofer.
 4. Bydd yn costio dim llai na 1600 rubles i ddod â’r mwyhadur i weithio.

Dyma isafswm cost atgyweiriadau. Bydd yn dibynnu ar y model a ddefnyddir, y math o ddadansoddiad, yr angen i ddisodli’r rhan ac amgylchiadau eraill.

Atgyweirio Theatr Gartref LG HT805SH: https://youtu.be/qpYOtWe1n6o

TOP o’r gwasanaethau atgyweirio theatr cartref gorau – mae’r rhestr yn cael ei diweddaru

Mae cysylltu â’r ganolfan wasanaeth yn gwarantu y bydd y gwaith atgyweirio yn gyflym ac o ansawdd uchel. Er mwyn ei gwneud hi’n haws dewis, mae’r canlynol yn sgôr o weithdai o’r fath.

Canolfan wasanaeth “RTV”

Os canfuwyd bod ansawdd perfformiad theatr gartref wedi dirywio, yna mae’n werth cysylltu ag arbenigwyr profiadol a fydd yn penderfynu ar yr achos ac yn gwneud atgyweiriadau. Dim ond rhannau sbâr o ansawdd uchel sy’n cael eu defnyddio yn y RTV SC. Mae’r cwmni wedi bod yn gweithredu ers 1995 ac mae ganddo enw da ymhlith cleientiaid. Darperir gwarant ar gyfer y gwaith a gyflawnir. Mae SC “RTV” wedi’i leoli yn y cyfeiriad: Moscow, Horoshevskoe shosse, 24. Gallwch ffonio dros y ffôn +7 (495) 726-96-40. Mae’r pris yn cynnwys cost diagnosteg (700 rubles), gwaith y trwsiwr (o 2600 rubles) a chost rhannau sbâr y bydd angen eu newid. Gellir dod o hyd i fanylion ar y wefan http://remontrtv.ru/remont_domashnih_kinoteatrov.html.

Atlant

I ddefnyddio gwasanaethau’r ganolfan wasanaeth hon, gallwch ffonio’r meistr dros y ffôn +7 (495) 197-66-72. Mae Diagnostics yn rhad ac am ddim. Os oes angen, gallwch droi at wneud atgyweiriadau brys. Gellir nodi cost atgyweiriadau dros y ffôn. Mae’r cwmni’n gweithio saith diwrnod yr wythnos rhwng 10 a 21. Mae wedi’i leoli yn y cyfeiriad: Moscow, metro Dmitry Donskoy Boulevard, st. Green, 36. Gellir gweld manylion gwaith y SC “Atlant” ar ei wefan https: //atlant72.rf.

Yultech

Mae’r ganolfan wasanaeth hon wedi bod yn darparu gwasanaethau atgyweirio ers dros 10 mlynedd. Trwy ffonio + 7 (495) 991-58-52 neu + 7 (985) 991-58-52, gallwch ffonio’r meistr gartref. Cyfeiriad gweithdy: Moscow, st. Shvernika, 2, adeilad 2. Gerllaw mae’r gorsafoedd metro “Leninsky Prospekt” a “Profsoyuznaya”. Ar ôl yr atgyweiriad, darperir yr offer wedi’i atgyweirio i’r cleient. Mae’r ganolfan wasanaeth yn gwasanaethu cwsmeriaid nid yn unig ym Moscow, ond hefyd yn rhanbarth Moscow. Gellir gweld gwaith y SC ar y dudalen https://zoon.ru/msk/repair/servisnyj_tsentr_yulteh_na_ulitse_shvernika_2k2/. Cost atgyweirio theatr gartref o 1500 rubles.

Lenremont

Yn St Petersburg, mae’r cwmni hwn wedi bod yn gwneud atgyweiriadau ers dros 20 mlynedd. Gallwch ffonio’r meistr dros y ffôn +7 (812) 603-40-64. Mae’n cynnwys dros 20 o weithdai. Mae’r fforman yn gadael ar ddiwrnod y driniaeth. Ar ôl cynnal diagnosteg am ddim, cyhoeddir cost y gwaith ar unwaith. Ar ôl ei atgyweirio, darperir gwarant. Gallwch ddysgu mwy am Lenremont ar y dudalen https://spb.service-centers.ru/s/lenremont-spb.

SC “Trwsiwch hi”

Trwy ffonio +7 (812) 748-21-28, gallwch ffonio dewin a fydd yn cynnal diagnosis am ddim. Bydd yn cyhoeddi cost yr atgyweiriad, ond dim ond ar ôl ei gwblhau y bydd y taliad yn cael ei wneud. Mae gennym ein warws rhannau sbâr ein hunain, sy’n eich galluogi i ailosod yn gyflym. Mae’r cwmni wedi bod yn gweithredu ers 2015. Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth ar gael ar y dudalen https://sankt-peterburg.servicerating.ru/pochinimvse.

Teledu digidol.
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: